p

QR CATALUNYA

És un producte de l’entitat palamosina Centre d’Iniciatives Audiovisuals destinat a donar a conèixer tota la informació rellevant del municipi i a publicitar els diferents establiments comercials, de serveis, de restauració i d’hosteleria mitjançant un web per a mòbils i tauletes digitals.

Al tractar-se d’una associació cultural sense ànim de lucre, tots els ingressos publicitaris, de patrocini o de contractació de serveis, es destinen íntegrament a millorar el funcionament dels productes oferts per QR CATALUNYA i,  en breu, per TV PALAMÓS atès que actualment s’està adaptant un nou local per enregistrar la nova programació del canal palamosí, així com un nou web que té previst endegar una nova etapa a partir de la tardor 2018.

Més endavant i en funció dels ajuts publicitaris, ajuts municipals i normatives jurídiques, la voluntat és la de recuperar les emissions pel canal 21 de la TDT.

FORMULARI DE CONTACTE

 

> Avís Legal

 

La navegació i utilització d’aquest lloc web és gratuïta i atribueix de forma automàtica a qualsevol persona que navegui, accedeixi o utilitzi qualsevol de les pàgines publicades, la condició d’Usuari. El present Avís Legal, o la seva actualització, estarà disponible en aquest web i s’entendrà vigent des de la seva publicació en el mateix, pel que recomanem que l’Usuari el consulti amb regularitat.

 

Aquest espai web té com a objectiu principal informar sobre el funcionament i contractació de l’aplicació-web per a smartphones i tablets anomenada QR Catalunya (recordem que la navegació és gratuïta, però que si un hotel, restaurant, comerç, empresa o autònom està interessat en publicitar les seves activitats, haurà de contractar l’alta en aquest servei).

 

Els continguts d’aquest espai web, incloent el format de presentació d’imatges, logotips, textos, així com aplicacions informàtiques, codi font, i el nom del domini qrcatalunya.com, són propietat del Titular, o bé aquest ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, o bé es tracta de material institucional d’ús públic.

 

Aplicarem la designació de Titular a “l’Associació Centre d’Iniciatives Audiovisuals”, que és una entitat cultural palamosina i sense ànim de lucre, registrada amb el número d’identificació fiscal G-17476706 i amb la que podeu contactar a través del mail info@qrcat.eu.

 

Els elements descrits anteriorment, estan protegits per les lleis i tractats internacionals pel que fa a propietat intel.lectual i/o industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini. Es permet l’ús d’hipervincles a aquest espai web i a la utilització o reproducció dels seus continguts, prèvia autorització del Titular i sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervincle al web.

 

Queda prohibida la utilització de marcs (frames), o qualsevol altre tipus de mecanisme per ocultar l’origen o font dels continguts, per a qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats contraries a la llei, o que puguin lesionar els interessos del Titular o de tercers legítims, o que puguin constituir una competència deslleial o, en general, en contra del que disposa aquest Avís legal.

 

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació. La seva inclusió no implica necessàriament ni la identificació ni l’associació del Titular amb els responsables d’aquests altres llocs web, motiu pel qual aquest declina tota responsabilitat en relació als mateixos, així com pels danys que puguin causar per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.

 

El Titular només podrà ser responsable dels continguts conforme al que estableix la “Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, en cas de que, havent tingut coneixement efectiu d’una situació il.legal, no suprimeixi o inutilitzi els enllaços als mateixos.

 

El Titular no garantitza la disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts, per motius tècnics, de seguretat, o manteniment del servei, per problemes a causa del servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que escapin al seu control, pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

 

El Titular no es fa responsable dels problemes, errors o danys, directes o indirectes, que puguin ocasionar-se al sistema informàtic de l’Usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica maliciosa a l’ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o de les que no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

 

El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com del present Avís Legal.

 

Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquest web o els seus continguts es regiran conforme la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, excepte en els casos en que no sigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de La Bisbal d’Empordà, amb la renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

 

 

Actualitzat el 25 de maig 2018

 

 

 

> Protecció de Dades

 

D’acord amb el REGLAMENT 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, relatiu al tractament de dades personals de les persones físiques, i que és d’obligatori compliment des del 25 de maig de 2018, el Titular del web ha de rebre l’autorització expresa per part de l’Usuari per a poder incloure en un fitxer informatitzat el nom i cognoms, correus electrònics, números de telèfon i altres dades personals que el propi Usuari haurà desat prèviament omplint el Formulari de Contacte que té a la seva disposició en el mateix web i en el ben entès que no es revendran ni es difondran a cap altre associació, persona o empresa i que s’utilitzaran només per a informar a l’Usuari sobre les activitats de l’entitat i per respondre les qüestions que ell plantegi mitjançant els formularis de contacte.

 

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a l’espai web anomenat qrcatalunya.com atès que els responsables dels fitxers estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori o accés no autoritzat.

 

Així mateix, al navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica l’Usuari facilita al servidor d’aquest espai web informació relativa a la seva direcció IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Atès que la “Agencia Española de Protección de Datos” (AEPD) considera les IP com a informació de caràcter personal, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites al web.

 

Alguns dels serveis d’aquest web utilitzen “cookies” per facilitar la seva navegació, motiu pel qual si té desactivada aquesta opció en el seu navegador és possible que el servei no funcioni correctament. Aquest lloc, en cap cas, utilitza les “cookies” ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti la obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

 

En cas de que l’Usuari estableixi algun altre tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon o correu electrònic, les seves dades seran guardades i incloses a un fitxer de propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol.licitat.

 

Les dades personals que es puguin requerir com a conseqüència de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts pel lloc web seran també objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers, amb els nivells de seguretat necessaris, propietat del Titular amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder li oferir un servei més personalitzat i eficaç. Fora dels casos legalment establerts, insistim en que les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

 

Aquest fitxer es troba inscrit en el “Registro General de la AEPD” i sobre ell s’hi apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en les diferents normatives sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

 

L’Usuari té el dret a accedir a aquest fitxer per a consultar les seves dades, rectificar-les o cancel.lar-les, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas de que desitgi exercir aquests drets, s’ha de dirigir al Titular per a enviar-li una sol.licitud signada, acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent per tal d’acreditar la seva identitat.

 

 

Actualitzat el 25 de maig 2018

 

 

 

> Utilització de les cookies

 

Una galeta o “cookie” és un breu arxiu de text que queda emmagatzemat en el teu navegador quan visites el nostre web. Gràcies a la informació que ens proporcionen, assegurem la utilitat de la nostra pàgina com a font d’informació útil i efectiva. Així, quan tornis a visitar-nos, recordarem les teves preferències i milloraràs la teva experiència en línia.

 

Si prefereixes bloquejar les cookies al teu navegador, pots fer-ho modificant la configuració. Tanmateix, això pot impedir el correcte funcionament d’algunes parts del nostre site, ja que compleixen un paper essencial per a la prestació dels nostres serveis.   La navegació s’optimitza acceptant les “cookies”, de manera que la majoria dels navegadors ja estan configurats per acceptar-les per defecte.

 

 

Actualitzat el 25 de maig 2018